Zgłaszanie usterek

USTERKI W LOKALACH MIESZKALNYCH

Co należy zrobić, jeżeli zidentyfikujecie je Państwo w swoich lokalach ?
Jeżeli w swoim mieszkaniu stwierdzicie Państwo pojawienie się wady lub usterki (ogólnobudowlane / techniczne, inne), należy:
1. Natychmiast po pojawieniu się wad i usterek, zgłosić je do dewelopera w formie e-mailowej na adres usterki.warszawa@robyg.com.pl oraz pisemnej–
„Robyg Citi Apartments” Sp. z o.o.
ul. Rydygiera 15
01-793 Warszawa.
Zalecane jest jednak, zawiezienie osobiste zgłoszenia wad do siedziby firmy i zażądanie na kserokopii potwierdzenia przyjęcia tego zgłoszenia;
2. W piśmie zgłaszającym wady proszę podać, dane teleadresowe osoby zgłaszającej wadę, lokalizację lokalu, datę protokolarnego odbioru lokalu, datę wystąpienia usterki, opis usterki oraz kontakt telefoniczny „do siebie”. Proszę zaproponować termin spotkania z przedstawicielem Developera w celu wspólnej inspekcji Państwa lokalu mieszkalnego;
3. W sytuacji, jeśli Developer uzna wady i usterki, powinien podać harmonogram ich usunięcia;
4. Developer może również nie uznać wad. W tym przypadku na właścicielu lokalu spoczywa obowiązek udowodnienia Developerowi winy;
Uwaga: Wspólnota Mieszkaniowa nie jest upoważniona, z mocy prawa, do dochodzenia od Developera usunięcia tego rodzaju wad.

USTERKI W CZĘŚCIACH WSPÓLNYCH NIERUCHOMOŚCI

Co należy zrobić, jeżeli zidentyfikujecie Państwo wady w częściach wspólnych nieruchomości budynkowej (tj. na klatkach schodowych, korytarzach, garażu, terenie zewnętrznym, itp.) ?
Jeżeli zidentyfikujecie Państwo na terenie nieruchomości wspólnej wady lub usterki ogólnobudowlane / techniczne, inne), należy:
1. Natychmiast po stwierdzeniu takich wad i usterek, należy je zgłosić do firmy administrującej nieruchomością – PITERSON sp. z o.o. Można to zrobić w następujący sposób:
a. osobiści lub telefonicznie – na dyżurze administracyjnym na terenie Państwa nieruchomości (wg. terminów wskazanych na tablicy ogłoszeniowej);
b. pisemnie – drogą e-mailową na adres e-mailowy administratora nieruchomości wskazany na tablicy ogłoszeniowej lub w formie „zwykłej” kartki zostawionej w skrzynce pocztowej ADMINISTRACJA.
2. Firma administrująca po otrzymaniu takiej informacji dokona weryfikacji konkretnej wady z bazą aktualnie zinwentaryzowanych wad i jeśli wada okaże się „nową” wadą, zostanie ona zgłoszona (w trybie proceduralnym) Developerowi do usunięcia (w przypadku wady przez niego zawinionej);
W przypadku zidentyfikowania wady, jako wady eksploatacyjnej (tzn. nie zawinionej przez Developera) zostanie zgłoszona konieczność jej usunięcia właściwej służbie technicznej.