Regulamin wspólnoty

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO WSPÓLNOTY MIESZKANIOWEJ „RYDYGIERA 15”

I. WSTĘP
Ilekroć w niniejszym regulaminie i innych uchwałach jest mowa o:
1. Właścicielach – rozumie się przez to członków Wspólnoty,
2. Gościach – rozumie się przez to osoby przebywające na terenie osiedla za zgodą i wiedzą Właściciela, a w  szczególności najemców i osoby odwiedzające właściciela,
3. Firmie administrującej – rozumie się przez to osobę z firmy administrującej Wspólnotą,
4. Ochronie – rozumie się przez to pracowników firmy ochroniarskiej, świadczącej usługi ochrony dla Wspólnoty,
5. Zarządzie – rozumie się przez to osoby powołane odpowiednią uchwałą Wspólnoty do pełnienia funkcji Zarządu lub Zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej,
6. Terenie zamkniętym – rozumie się przez to część nieruchomości dostępną jedynie dla posiadaczy kluczy i kodów.
7. Terenie nieruchomości lub osiedla – rozumie się przez to część nieruchomości wspólnej, określoną aktami notarialnymi i księgami wieczystymi jako własność Wspólnoty Mieszkaniowej „Rydygiera 15”.
8. Służbach zewnętrznych – rozumie się przez to osoby fizyczne, pracowników oraz przedstawicieli firm, z którymi Wspólnota ma umowę o świadczenie usług na terenie osiedla oraz służby publiczne takie jak: policja, straż miejska, straż pożarna, pogotowie ratunkowe itp.


II. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1. Niniejszy Regulamin jest zbiorem postanowień mających na celu ułatwienie przestrzegania norm prawnych, zasad współżycia społecznego, a w szczególności zasad dotyczących utrzymania porządku, czystości, estetyki oraz bezpieczeństwa na terenie nieruchomości. Przestrzeganie niniejszego Regulaminu obowiązuje wszystkich właścicieli, najemców, użytkowników, dzierżawców lokali, osoby zamieszkujące stale oraz przebywające czasowo w budynku lub na terenie osiedla. Wszystkie wyżej wymienione osoby będą również zwane dalej Użytkownikami.
2. Właściciel lokalu jest zobowiązany niezwłocznie, nie później niż w terminie siedmiu dni roboczych powiadomić Administrację o fakcie przejęcia własności. W tym celu właściciel lokalu powinien dostarczyć Administracji kopię aktu własności wraz z danymi kontaktowymi bądź danymi najemcy lokalu (w przypadku jego wynajęcia) oraz na bieżąco powiadamiać o wszelkich istotnych zmianach dotyczących jego lokalu. W szczególności dotyczy to zmian w prawie własności.
3. Właściciele zgodnie z art. 13 ustawy o własności lokali zobowiązani są do ponoszenia wydatków związanych z lokalem, utrzymywania swojego lokalu w należytym stanie, przestrzegania porządku domowego, uczestniczenia w kosztach zarządu związanych z utrzymaniem nieruchomości wspólnej, użytkowania jej w sposób nie utrudniający korzystania przez innych współwłaścicieli oraz współdziałania z nimi w ochronie wspólnego dobra.
4. W stosunku do osób rażąco i uporczywie nar uszających przepisy niniejszego Regulaminu oraz zasady współżycia społecznego będą stosowane sankcje przewidziane w ustawie o własności lokali oraz innych aktach prawnych.
III. BEZPIECZEŃSTWO
1. Nad zapewnieniem spokoju i bezpieczeństwa użytkowników osiedla czuwa ochrona.
2. Ochronie osiedla należy natychmiast zgłaszać:
a) wszystkie nieprawidłowości i sytuacje naruszające przepisy niniejszego Regulaminu,
b) zauważone działania przestępcze lub wykroczenia przeciwko mieniu wspólnemu oraz mieniu i zdrowiu innych mieszkańców.
3. W celu zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób należy:
a) sprawdzać przy opuszczaniu mieszkania czy są dobrze zamknięte wszystkie okna i drzwi wejściowe, jak również sprawdzić czy wszystkie znajdujące się w lokalu urządzenia elektryczne, wodnokanalizacyjne itp. są prawidłowo zabezpieczone.
b) nie otwierać drzwi wejściowych do budynku osobom nieznanym, nie udostępniać obcym kodów wejściowych, kluczy oraz pilotów do bramy garażowej,
c) nie pozostawiać w zaparkowanych samochodach przedmiotów wartościowych, pilota do bramy garażowej, dokładnie zamykać pojazdy i włączać systemy alarmowe,
d) wychodząc z budynku i wchodząc do niego należy sprawdzać czy poprawnie zostały zamknięte drzwi do klatek schodowych oraz furtka.
e) Wstęp na teren osiedla mają mieszkańcy i ich goście oraz służby zewnętrzne. Wszystkie inne osoby mają dostęp jedynie za wiedzą i zgodą Administracji lub Zarządu.
f) Zabrania się wpuszczania na teren osiedla akwizytorów, roznosicieli ulotek i innych niepowołanych osób.
g) Służby zewnętrzne mogą wejść na teren osiedla wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu z Administracją.
h) W uzasadnionych przypadkach i sytuacjach awaryjnych zagrażających życiu, zdrowiu lub mieniu użytkowników, ochrona powinna bezzwłocznie umożliwić wstęp na teren nieruchomości policji, straży pożarnej, służbom ratowniczym i innym służbom technicznym. Ochrona osiedla ma obowiązek odnotowania każdego takiego przypadku w książce ochrony.
i) Ochrona jest zobowiązana do podjęcia natychmiastowej interwencji po otrzymaniu zgłoszenia zgodnie z procedurami ochrony.
j) Firma administracyjna lub konserwująca będzie prowadziła ewidencję pilotów.

IV. PRZEPISY PORZĄDKOWE
1. W godzinach od 22.00 do 6.00 obowiązuje na terenie Wspólnoty cisza nocna.
2. Wykonywanie hałaśliwych prac w mieszkaniach (w tym prac adaptacyjnych w lokalach) może odbywać się wyłącznie od godz. 9.00 do 18.00 w dni robocze oraz w godz. 9.00 –15.00 w soboty.
Prowadzenie prac w niedziele i święta jest surowo zabronione.
3. Picie alkoholu na terenie nieruchomości wspólnej jest zabronione (nie dotyczy tarasów i balkonów).
4. Zabrania się korzystania z urządzeń dymiących (m.in. grille węglowe lub gazowe) na terenie części wspólnych nieruchomości, również na balkonach.
5. Zabrania się korzystania na terenie osiedla z kuchenek gazowych oraz przechowywania butli gazowych.
5. Palenie tytoniu w zamkniętych częściach nieruchomości wspólnej oraz przy wejściach do budynku od strony patio jest zabronione.
6. Zabrania się wystawiania i przechowywania w częściach wspólnych nieruchomości, z wyłączeniem pomieszczeń do tego przeznaczonych, jakichkolwiek przedmiotów utrudniających komunikację oraz wystawiania śmieci na klatkę.
7. Zabrania się przechowywania materiałów łatwopalnych lub wybuchowych na terenie Wspólnoty.
8. Zabrania się wywieszania ogłoszeń w częściach wspólnych nieruchomości bez zgody Administracji.
9. Śmieci należy segregować – zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, w tym w szczególności uchwały nr LXXVII/2427/2006 Rady m.st.Warszawy z dnia 22 czerwca 2006. Plastikowe i papierowe opakowania należy przed wyrzuceniem zgnieść. Gruz, odpady remontowobudowlane oraz odpady o znacznych gabarytach należy wyrzucać do specjalnych kontenerów. Właściciel remontowanego lokalu odpowiada za wynajęcie kontenera i ponosi koszty z tym związane. Podstawienie kontenera na odpady gruzowe należy zgłosić ochronie obiektu i podać nr. kontaktowy osoby zamawiającej. Osoba zamawiająca jest zobowiązana do zabrania kontenera niezwłocznie po
jego zapełnieniu.
10. Zabrania się niszczenia trawy oraz roślin znajdujących się na terenie nieruchomości wspólnej.
11. Zabrania się mycia i wszelkich napraw pojazdów mechanicznych oraz innych urządzeń technicznych w części wspólnej nieruchomości, w tym w garażu podziemnym. Zabrudzenia powstałe na skutek wycieku oleju lub innych trudno zmywalnych substancji Użytkownik jest zobowiązany usunąć we własnym zakresie i na swój koszt w ciągu 3 dni od wezwania. W przeciwnym razie Użytkownik zostanie obciążony kosztami wykonania prac.
12. Mieszkańcy i inne osoby przebywające na terenie osiedla zobowiązani są do naprawiania na własny koszt wszelkich szkód powstałych na terenie osiedla z ich winy, a w przypadku naprawienia szkód przez Administrację, do pokrycia kosztów ich usunięcia.
13. Za szkody wyrządzone na terenie osiedla przez nieletnich odpowiadają materialnie i prawnie ich rodzice lub opiekunowie.
14. Psy i zwierzęta domowe trzymane przez użytkowników osiedla nie mogą powodować zagrożenia życia lub zdrowia ludzi bądź innych zwierząt oraz nie mogą zakłócać spokoju.
15. Posiadacze psów i innych zwierząt zobowiązani są do:
a) przestrzegania przepisów sanitarnych i epidemiologicznych,
b) dołożenia starań, aby zwierzęta nie zanieczyszczały terenu osiedla,
c) sprzątania po swoich podopiecznych wszelkich zanieczyszczeń na terenie nieruchomości wspólnej.
d)wyprowadzania psów na smyczy, a psów agresywnych w kagańcu. Zwierzę musi być prowadzone w sposób zapewniający sprawowanie nad nim kontroli,
e) wyprowadzania zwierząt poza teren osiedla.

16. Na terenie osiedla zabrania się gry w piłkę i innych zabaw uciążliwych dla mieszkańców.
17. Prowadzenie działalności gospodarczej na terenie Wspólnoty wymaga zgody odpowiednich Urzędów oraz Wspólnoty Mieszkaniowej i nie może powodować zakłócenia porządku i spokoju mieszkańców oraz nadmiernej eksploatacji części wspólnych nieruchomości.
18. W przypadku naruszenia powyższych postanowień ochrona i Administracja są upoważnione do interwencji wobec osób zakłócających porządek oraz do powiadomienia odpowiednich służb zewnętrznych.
19. Zalegający śnieg z tarasów jak i z balkonów usuwamy w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innym osobom mogącym przebywać na zewnątrz budynku lub na niższych kondygnacjach.
20. Śnieg usuwamy na zewnętrzne części budynku jeżeli jest taka możliwość,
21. Po usunięciu śniegu z balkonu/tarasu należy pozostawić po sobie porządek na zewnątrz budynku
(dot. przypadków zrzucenia śniegu na ciągi komunikacyjne),
22. W przypadku gdy taras lub balkon jest wyłącznie od strony patio proszę o zwrócenie szczególnej uwagi gdzie zrzucamy śnieg, tak aby nie wyrządzić żadnych szkód.
23. Zaleca się, aby śnieg został zrzucony w dniu opadów lub jak najszybciej po zakończeniu opadu gdy
jest jeszcze w miarę pulchny i nie zmrożony.
V. KONSERWACJA, NAPRAWY I REMONTY
1. Obsługą i konserwacją nieruchomości wspólnej zajmują się wyłącznie firmy zatrudnione przez Wspólnotę.
2. Mieszkańcy mają obowiązek zgłaszania usterek i awarii bezpośrednio do konserwatorów lub Administracji, których telefony znajdują się na tablicach ogłoszeń oraz u ochrony obiektu.
3. Wchodzenie osób nieupoważnionych do pomieszczeń technicznych, samowolne włączanie lub wyłączanie instalacji lub dokonywanie ich napraw jest zabronione, z wyjątkiem przypadków, gdy takie działania są niezbędne dla ochrony życia lub mienia mieszkańców lub innych osób przebywających na terenie osiedla. W takim przypadku przed  przystąpieniem do dokonania wyżej wymienionych czynności należy, o ile to możliwe, w pierwszej kolejności poinformować Ochronę lub Administrację.
4. Mieszkańcy są zobowiązani, na żądanie Administracji, udostępnić lokal w celu dokonania czynności związanych z naprawą, konserwacją, przeglądem lub remontem urządzeń części wspólnej nieruchomości. Czynności te mogą być wykonane tylko w obecności Właściciela lokalu lub osoby przez niego upoważnionej. W przypadku prac wymagających ingerencji w elementy lokalu nie będące częścią wspólną nieruchomości, spisany zostanie protokół opisujący stan lokalu uzupełniony zdjęciami i lokal zostanie przywrócony do stanu pierwotnego na koszt Wspólnoty, chyba że konieczność wykonania odpowiednich prac wynikła z winy właściciela lokalu lub innej osoby za którą Wspólnota nie
ponosi odpowiedzialności.
5. Mieszkańcy są zobowiązani na własny koszt do zapewnienia drożności systemu odwodnienia tarasów oraz balkonów.
6. W przypadku dokonywania remontów, przez co rozumie się również prace wykończeniowe i naprawy w
lokalu:
a) osoby dokonujące remontów są zobowiązane przeprowadzać je tak, by w jak najmniejszym stopniu były uciążliwe dla innych mieszkańców,
b) mieszkańcy bezpośrednio narażeni na negatywne skutki remontów powinni być o nich poinformowani co najmniej 1 dzień wcześniej,
c) gruz i inne odpady z prac remontowych lub wykończeniowych podlegają niezwłocznemu wywozowi na koszt właściciela lokalu,
d) sposób wywozu (np. z użyciem kontenera) należy uzgodnić z Administracją z co najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem,
e) części nieruchomości wspólnej, a w szczególności klatki schodowe, windy i zewnętrzne drogi komunikacyjne, które uległy zanieczyszczeniu w trakcie prowadzania remontu, powinny być przez właściciela lokalu doprowadzone do stanu pierwotnego,
f) ewentualne wyłączenie na czas remontu instalacji wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania lub dopływu energii elektrycznej wymaga zgody Administracji. Wyłączenie może być przeprowadzone jedynie pod nadzorem konserwatora zatrudnionego przez Wspólnotę i pod warunkiem zgłoszenia takiego zamiaru na tydzień przed przystąpieniem do prac.
g)Właściciel lokalu przeprowadzający remont zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności przepisów prawa budowlanego, przepisów przeciwpożarowych, sanitarnych itp. Udzielenie zgody przez Wspólnotę na jakiekolwiek dokonywanie remontów nie zwalnia Właściciela lokalu od obowiązku uzyskania wszelkich zgód, zezwoleń czy uzgodnień oraz dokonywania innych czynności wymaganych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.
h)Zakazuje się wykonywania prac szczególnie hałaśliwych i pylących (np, cięcie, piłowanie, szlifowanie) na balkonach i tarasach.
VI. RUCH DROGOWY I PARKOWANIE SAMOCHODÓW
1. Na terenie garażu oraz drogach dojazdowych obowiązują przepisy prawa ruchu drogowego.
2. Zabrania się wjeżdzania na teren patio, parkowania na wjeździe do garażu, pomiędzy miejscami parkingowymi, na chodniku oraz w szczególności na drodze pożarowej w sposób utrudniający poruszanie się pojazdom uprzywilejowanym. Właściciel pojazdu blokującego drogę pożarową zostanie obciążony dodatkowymi kosztami, które powstały w wyniku utrudnienia akcji ratunkowej.
2. Do parkowania w garażu podziemnym uprawnieni są wyłącznie właściciele miejsc postojowych lub osoby przez nich upoważnione, posiadające pilota do bramy garażowej.
3. W sytuacji gdy pojazd zaparkowany na danym miejscu postojowym nie jest pojazdem określonym przez właściciela, ochrona po podjęciu próby skontaktowania się z właścicielem może wraz z odpowiednimi służbami podjąć czynności zmierzające do usunięcia pojazdu. Kosztami usunięcia pojazdu będzie obciążony jego właściciel.
4. Zabrania się , jeżdżenia na terenie garażu na rolkach, deskorolkach, rowerach itp.
5. Użytkownik samochodu posiadający stałe miejsce parkowania w garażu lub osoba przez niego upoważniona, zobowiązani są do:
a)pozostawiania swojego pojazdu w celach parkingowych na przynależnym Właścicielowi miejscu garażowym, oznaczonym numerem zgodnym z aktem własności;
b)parkowania w sposób nieutrudniający manewrów innym użytkownikom części wspólnych i w obrębie wyznaczonego stanowiska.
6. Parkowanie pojazdów w garażu poza miejscami parkingowymi jest zabronione jak i w miejscu utrudniającym jazdę/parkowanie innym użytkownikom, ochrona po próbie skontaktowania się z właścicielem pojazdu może wraz z odpowiednimi służbami podjąć czynności zmierzające do usunięcia pojazdu. Kosztami usunięcia pojazdu będzie obciążony jego właściciel.
7. Do garażu należy wjeżdżać i wyjeżdżać pojedynczo po otwarciu bramy garażowej. Wspólnota nie odpowiada za uszkodzenie pojazdu przez opadającą bramę powstałe na skutek próby wjazdu lub wyjazdu za innym pojazdem podczas otwarcia bramy dla tego pojazdu.
VII. ZMIANY CZĘŚCI WSPÓLNEJ NIERUCHOMOŚCI
1. Jakakolwiek ingerencja w wygląd lub przeznaczenie części wspólnej nieruchomości, a w szczególności instalowanie jakichkolwiek urządzeń (anten, klimatyzatorów, markiz, pergoli, plafonów, szyldów, bannerów reklamowych itp.), zabudowy balkonów, montaż krat wymagają pisemnej zgody Zarządu lub Wspólnoty wyrażonej stosowną uchwałą.
2. Zmiany i instalacje, o których mowa w punkcie 1 wykonane bez pisemnej zgody Zarządu lub Wspólnoty będą likwidowane na koszt Właściciela (w tym instalacje już istniejące).
3. Użytkownik, który zamierza dokonać zmian w lokalu związanych z konstrukcją ścian i stropów, zakładaniem krat lub rolet zewnętrznych, zmian w instalacji wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej i c.o. przed uzyskaniem zgody Zarządu lub Wspólnoty musi uzyskać pisemną zgodę projektanta osiedla wraz z określeniem warunków dla realizacji planowanych zmian technicznych.
4. Rośliny doniczkowe powinny być umieszczone po wewnętrznej stronie balkonu, tarasu w sposób nie zagrażający bezpieczeństwu sąsiadów i przechodniów.
5. Uzyskanie zgody Zarządu Wspólnoty nie zwalnia właściciela lokalu z obowiązku uzyskania zgód odpowiednich organów oraz spełnienia innych warunków, do których użytkownik jest zobowiązany na podstawie odpowiednich przepisów prawa.
VIII. KORZYSTANIE Z WÓZKOWNI
1. Wózkownie służą do przechowywania wyłącznie środków transportu napędzanych siłą ludzkich mięśni, a w szczególności rowerów, wózków itp.
2. Drzwi do wózkowni otwierane są przez Agenta ochrony, klucz jest tylko i wyłącznie w posiadaniu pracowników ochrony, jego kopiowanie jest zabronione.
3. Wspólnota nie ponosi odpowiedzialności za przedmioty pozostawione w wózkowni.
IX. SPRAWY ADMINISTRACYJNE
1. Mieszkańcy mogą kontaktować się z Administracją osobiście w godzinach dyżurów, telefonicznie, za pomocą poczty elektronicznej lub zwykłej. Adresy i telefony dostępne są na tablicach informacyjnych na terenie osiedla oraz u ochrony obiektu.
2. Wszelkie usterki i problemy związane z bieżącą eksploatacją lub niewłaściwym działaniem służb
zewnętrznych należy zgłaszać Administracji.
3. Każdy Właściciel jest zobowiązany do udostępnienia Administracji swoich danych osobowych (m.in. telefon, adres zamieszkania) i ich aktualizowania.
4. Jeżeli nie podano innego adresu korespondencyjnego, przyjmuje się, że adres lokalu jest adresem korespondencyjnym Właściciela.